پادکست اپیتومی بوکس

نقد و بررسی رمان رنج های ورتر جوان

در این ویدئو نگاهی متفاوت انداختیم به رمان رنج‌های ورتر جوان از این منظر که این رمان چقدر می‌تواند به شناخت ما از دورۀ پیش از انقلاب فرانسه کمک کند. روحیاتی که گوته در این رمان توصیف می‌کند را می‌توان به عبارتی نمایانگر روحیات عصر گوته دانست که همعصر با انقلاب فرانسه بود. و نتیجه‌ای که بر این رمان مترتب شد را می‌توان به انقلاب فرانسه نیز تعمیم داد.

امتیاز شما به کتاب

در این ویدئو نگاهی متفاوت انداختیم به رمان رنج‌های ورتر جوان از این منظر که این رمان چقدر می‌تواند به شناخت ما از دورۀ پیش از انقلاب فرانسه کمک کند. روحیاتی که گوته در این رمان توصیف می‌کند را می‌توان به عبارتی نمایانگر روحیات عصر گوته دانست که همعصر با انقلاب فرانسه بود. و نتیجه‌ای که بر این رمان مترتب شد را می‌توان به انقلاب فرانسه نیز تعمیم داد.


لینک ویدئو در کانال یوتیوب پادکست: https://youtu.be/B9yWpxFYJvs

امتیاز شما به کتاب

نظرات ۲