جایی برای شنیدنِ خلاصه‌ی کتاب‌ها

پادکست گوش کنید

پادکست خلاصه کتاب کودتا یرواند آبراهامیان

اپیزود نهم: کودتا (قسمت دوم)

ملی شدن زمینه ساز مبارزه‌ای بود که فقط یک برنده داشت، برای مصدق و ایران، ملی شدن به معنی حاکمیت ملی و در نظر بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس ملی شدن، از دست دادن حاکمیت غرب بر نفت بود.

پادکست خلاصه کتاب کودتا یرواند آبراهامیان

اپیزود هشتم: کودتا (قسمت اول)

چهل سال است که ایران و آمریکا دشمن یکدیگر هستند. بخش عمده این خصومت برمی‌گردد به ماجرای کودتای 28 مرداد 1332 که طی آن CIA دولت مردمی دکتر مصدق را سرنگون کرد و زمینه را برای دیکتاتوری محمدرضا شاه فراهم کرد.