جایی برای شنیدنِ خلاصه‌ی کتاب‌ها

خلاصه‌ی کتاب‌ها

خلاصه کتاب جامعه شناسی نخبه کشی

اپیزود دوازدهم: جامعه‌شناسی نخبه‌کشی

آیا تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جوامع به دست نخبگان و از بالا انجام می‌شود یا بر اثر تحول در زمینه و بستر اجتماعی و از پایین؟ در دو سده‌ی اخیر برخی از نخبگان سیاسی ایران می‌خواسته‌اند در ساخت و بافت جامعه‌ای که بر صدر...

خلاصه کتاب کودتا یرواند آبراهامیان

اپیزود نهم: کودتا (قسمت دوم)

ملی شدن زمینه ساز مبارزه‌ای بود که فقط یک برنده داشت، برای مصدق و ایران، ملی شدن به معنی حاکمیت ملی و در نظر بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس ملی شدن، از دست دادن حاکمیت غرب بر نفت بود.